top of page
banner facility.jpeg

Smart Facility System

ระบบบริหารจัดการห้องส่วนกลาง โซลูชันที่เข้ามาช่วยจัดการห้องส่วนกลางได้อย่างเป็นระบบ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างภาพลักษณ์ของอาคารให้ดูทันสมัย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โซลูชันของการบริหารจัดการห้องส่วนกลาง

การบริหารจัดการห้องส่วนกลาง

ที่มีประสิทธิภาพ

ควบคุมการเข้าถึงห้องส่วนกลางผ่าน
QR Code ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการห้องส่วนกลาง

ความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

ห้องส่วนกลาง

ระบบมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดในการจัดการการจอง และเข้าถึง
เพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการการชำระเงิน

และรายงานที่ครบถ้วน

รองรับการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ลูกบ้าน และมีระบบรายงานให้ผู้ดูแลสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานได้

คุณสมบัติและฟังก์ชัน

การจองห้องส่วนกลางผ่านแอปพลิเคชันลูกบ้านที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนของตนเอง
ผู้ใช้สามารถเลือกห้องที่ต้องการจอง ระบุวันและวลาที่ต้องการใช้งาน และทำการยืนยันการจอง

android phone_01
android phone_02

การจองผ่าน Kiosk Android ในบางครั้งผู้ใช้งานอาจมีความสะดวกที่จะทำการจองห้องส่วนกลางผ่าน Kiosk ที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ โดยผู้ใช้สามารถเลือกห้องที่ต้องการจอง ระบุวันและวลาที่ต้องการใช้งาน และทำการยืนยันการจอง

Kiosk facility_01
Kiosk facility_02

การจองผ่านระบบหลังบ้าน ผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของอาคาร สามารถจัดการและตรวจสอบการจองห้องส่วนกลางผ่านระบบหลังบ้านได้ โดยสามารถทำการยืนยันหรือยกเลิกการจองได้ อีกทั้งยังสามารถดูประวัติและข้อมูลการจองของลูกบ้านได้อีกด้วย

history
add booking

เมื่อผู้ใช้ทำการจองห้องส่วนกลางผ่านช่องทางต่างๆ ระบบจะสร้าง QR Code เพื่อยืนยันการจองของผู้ใช้งาน และเมื่อถึงเวลาเข้าใช้ห้องส่วนกลาง ผู้ใช้สามารถสแกน QR Code ที่อุปกรณ์ Access Control หน้าห้องส่วนกลาง หากข้อมูลการจองถูกต้องระบบ Home Automation จะเปิดใช้งานให้โดยอัตโนมัติ

qr code booking
kiosk
bottom of page